ball-g.gif (998 bytes)簡歷 ball-g.gif (998 bytes)媒體專訪 ball-g.gif (998 bytes)自畫像

【名人眼中的昭慧法師】
Square.gif (879 bytes)讀「交相映現法界的光輝」有感          
涂醒哲 (衛生署疾病管制局局長)
Square.gif (879 bytes)為昭慧法師到訪向象山社區執事講話
→李元松
Square.gif (879 bytes)為了留住觀音
→李永熾
Square.gif (879 bytes)人間佛教試煉場
→邱敏捷
Square.gif (879 bytes)偉哉!釋昭慧
自由時報專欄作家 老包
Square.gif (879 bytes)怒目金剛
自由時報專欄作家 老包
Square.gif (879 bytes)愈戰愈勇
自由時報專欄作家 老包
Square.gif (879 bytes)不盡長江滾滾來
→釋性廣